تأثیرپذیری تروریست نیوزیلندی از عقاید نویسنده جنجالی فرانسوی

برنتون تارانت، مظنون اصلی حمله تروریستی به دو مسجد مسلمانان نیوزلند تحت تأثیر مستقیم «جایگزینی بزرگ» رنو کامو مانیفستی در ۷۴ صفحه منتشر کرده است.