جلیقه‌زردها در مرکز پاریس به فروشگاه‌های لوکس حمله کردند

جلیقه‌ زردها امید داشتند در هفته هجدهم اعتراض‌ها انرژی بیشتری به کالبد جنبش دمیده شود. پلیس هم با پیش‌بینی افزایش تعداد معترضان نیروهای بیشتری را در پاریس مستقر کرد.