ایران و چهار قدرت اروپایی بر اجرای توافق صلح یمن تأکید کردند

پنجمین نشست مشترک ایران با بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بروکسل با توجه ویژه به جنگ یمن با موفقیت به پایان رسید. طرف اروپایی از روند مذاکرات رضایت داشت.