محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذارند به مرخصی نوروزی رفت. به گفته وکیل محمدعلی طاهری دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال جبس او را تأیید کرده است. علیزاده طباطبایی اظهار امیدواری کرده که با توجه به آنکه موکل او هفت سال حبس را تحمل کرده، مشمول آزادی مشروط شود. محمد علی طاهری که در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد، دو بار به اعدام محکوم شد اما حکم اعدام او سرانجام به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد. توهین به مقدسات و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی از جنمله اتهامات متعدد اوست.