پارلمان بریتانیا با تمام گزینه‌های نحوه خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرد

نمایندگان مجلس عوام با ۴۴۱ رأی آری در برابر ۱۰۵ رأی منفی به طرح نخست‌وزیری برای تعویق برگزیت و دستیابی به توافق رأی مثبت دادند. آنها اما با تمام پیشنهادها برای نحوه خروج مخالفت کردند.