افزایش احتمال خروج بدون توافق بریتانیا از اروپا

نمایندگان مجلس عوام بار دیگر به تمام گزینه‌های بدیل برگزیت رأی منفی دادند. به نظر می‌رسد ترزا می نه تنها کنترل برگزیت، که کنترل کابینه و حزب‌اش را هم از دست داده است.