چرا دولت در تخلیه روستاهای خوزستان به مشکل برخورده است؟

روستائیان خوزستانی به سادگی حاضر به تخلیه محل سکونتشان نیستند. معاون اول روحانی تلاش کرد اعتماد روستائیان را جلب کند.