سیل ایران: همه در جستجوی مقصر

چند نماینده مجلس وزارت نیرو را عامل گسترش سیل دانستند و خواستار محاکمه وزیران سابق و وزیر فعلی شدند. روحانی هم برخی دستگاه‌ها را به «تحمیل پروژه به دولت» متهم کرد.