عفو بین‌الملل: در سال ۲۰۱۸ اعدام‌ در جهان کاهش چشمگیر داشت

ایران همچنان در میان کشورهایی‌ست که بیشترین اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۸ داشتند. یک سوم کل اعدام‌های ثبت شده در سطح جهان از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا شده است.