متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی: دیگران ارزها را به ریال تبدیل می‌کردند

در سومین جلسه دادگاه مبنای دفاعیات رضا حمزه‌لو این بود که در خدمت نظام قرار داشته. دیگرانی که در ابهام ماندند، از پولشویی بهره بردند.