معترضان سودانی بی‌‌توجه به حکومت نظامی در خیابان‌ها ماندند

صلح، عدالت و آزادی. این بود شعار معترضان. آن‌ها مقابل مقر ارتش بر طبل و سنج می‌کوبیدند و ترانه‌های انقلابی می‌خواندند.