تجمع مردم معترض در الجزیره با حضور گسترده مأموران امنیتی

 در هشتمین جمعه اعتراضات مردمی در الجزایر مخالفان با شعار «همه باید بروید» خواهان برکناری همه افراد وابسته به نظام بوتفلیقه از جمله بن صالح، رئیس جمهوری موقت شدند.