روز ناز و نوازش سپاه – غلبه نظامیگری بر دیپلماسی

سخنرانی ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و قطعنامه راهپیمایی حکومتی در تهران با یک هدف برگزار شد: تبدیل ماهیت سپاه به یک بحث هویتی در ایران.