چرخش به سوی جامعه و تحلیل وضعیت

محمدرضا نیکفر – این متنی است در نقد اندیشه دولت‌محور از راه بررسی انتقادی نوشته «تنها راه بقا، رد تئوری بقا». متن حاوی تحلیلی از وضعیت است، وضعیتی با خصلت نبرد بر سر تصاحب.