حذف صفر از اسکناس‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت

هیئت دولت اعلام کرده که حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بررسی خواهد شد. حذف صفر از اسکناس‌ها تأثیری بر تورم نخواهد داشت.