خطر جنگ آمریکا و ایران چقدر است؟

اکبر گنجی – هیچ کس نمی‌تواند قاطعانه امکان وقوع جنگ میان آمریکا و ایران را رد کند. وضعیت بسیار پیچیده است و عوامل مختلفی در وقوع جنگ نقش دارند که همه آنها لزوما کنترل پذیر نیستند.