ثروتمندان حداقل هفت برابر فقرا یارانه می‌گیرند

سرانه یارانه سالانه هر فرد ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان .برآورد شده، اما نظام توزیع یارانه‌ها سبب شده که ثروتمندان نفع بیشتری از یارانه پنهان و آشکار ببرند.