گزارش سانسور شده بازرس مولر در دسترس عموم قرار گرفت

دادستان کل آمریکا بار دیگر گفت که نه اتهام تبانی به کارزار ترامپ وارد است و نه اتهام ممانعت از اجرای عدالت به شخص او. بار نسخه‌ای کامل‌تر از گزارش مولر را در اختیار کنگره قرار خواهد داد.