زندانیان سیاسی، ترکیب آنها و رنج‌های خانواده‌هایشان

س. اقبال− زندانیان سیاسی نظام ولایی عمدتا از معلمان، کارگران، خبرنگاران، وکیلان دادگستری و کنشگران حوزه زنان هستند. نگاه به این ترکیب و نحوه گزینش ایدئولوژیک در آن، انتخاب طبقاتی نظام در سرکوبگری را نشان می‌دهد.