افغانستان، یکی از ۱۰ کشور خطرناک برای کودکان

ولی آرین- جنگ‌ها، بیکاری و ناداری، از چالش‌های اساسی در افغانستان هستند. پدیده‌هایی که بر زندگی همگان در این کشور، سایه افکنده‌اند. کودکان نیز به دور از آسیب‌های این پدیده‌ها نمانده‌اند، چنانکه هم‌اکنون، از ۳۰۰ هزار تا به سه میلیون کودک در افغانستان، مشغول کارهای شاق برای پیشبرد زندگی‌ خود هستند. تمامی این کودکان به گونه‌ای از رهگذر روانی و جسمی آزار و اذیت می‌شوند. چیزی که نگرانی‌های زیادی را در میان نهادهای پشتیبان کودکان در افغانستان همراه داشته است.