خامنه‌ای در برابر فشارهای حداکثری آمریکا چه خواهد کرد؟

اکبر گنجی – حکومت ولایی می‌کوشد تا حد امکان خود را یکدست ‌سازد، همچنین فضا را هر چه بیشتر به روی مخالفان، منتقدان و رقبا ببندد تا بتواند از طریق سلطه پلیسی و امنیتی جامعه را کنترل کند.