جنبش کارگری ایران: تجربه‌ها و نیازها

مهدی کوهستانی، فعال کارگری و مشاور اتحادیه‌های کارگری: نقش پشتیبان خارج از کشور در تقویت مبارزه در جهت بهبود زندگی مردم زحمتکش و دست یابی به ابتدایی‌ترین اصول دمکراتیک در ایران بیش از هر زمان اهمیت یافته است.