تایید سکته یکی از متهمان پرونده اختلاس بانک سرمایه

در حالی که ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از سکته همزمان متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داده بود، پزشکی قاتونی سکته یکی از متهمان را تایید کرده. به گفته رئیس پزشکی قانونی مدارک پزشکی دو نفر دیگر هم در حال بررسی است.