جمعیت بازمانده از تحصیل در ایران: ۱,۷ میلیون نفر

وزارت آموزش و پرورش ایران می‌گوید: ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند، یعنی از هر ۱۲ کودک بازمانده از تحصیل یک تن.