راسکولنیکوف و یوزف ک. ـ راه‌ها و بیراهه‌ها

احمد خلفانی – در نبرد بین فرد و جامعه، جامعه بی‌شک پیروز است. گناه یوزف کا این است که بخش اجتماعی خود را کشت.