چرا جمهوری اسلامی قادر به مهار نابسامانی‌ها نیست؟

سهراب رضایی – این یادداشت خلاف جریان یک فکر در میان مخالفان حرکت می‌کند که بر این پندار است که رژیم قادر به مهار بحران‌ موجود نیست. قادر هست، اما چرا عمل نمی‌کند؟ − مسئله این است.