اعتراضات و مسائل عمده کارگری در ایران در یک ساله گذشته

این گزارشی است که به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، فراهم شده است. خیزش‌های کارگری، سرکوب فعالان، وضعیت زنان کارگر، کودکان کار و کولبران از موضوع‌های مطرح در آن هستند.