جهش غیر رسمی قیمت نان

افزایش هزینه‌ها سبب شده که نانواها نه تنها از وزن چانه خمیر کم بگذارند بلکه قیمت نان را به طور خودسر تا دو برابر افزایش دهند. دست کارگران خالی می‌ماند.