حاکمان و «تنبل‌ها»: علیه اسطوره بهره‌وری

تنبل‌خواندن کارکنان و کارگران ایرانی نشانه همان ستمی است که هدفش سرکوب هرچه‌بیشتر کارگران بخش‌های مختلف صنعت است، و اعتراضات کارگری، اعتصاب‌ها و امتناع از کار پاسخی به آن.