صحیفه‌ای با ۲۳۹ مشت محکم

س. اقبال − در مجموع آثار خمینی، حدود ۲۳۹ بار ترکیب بدترکیب “مشت محکم” حضور خشونت‌بار خود را اعلام می‌نماید. می‌توان “صحیفه نور” را مشت محکم هم نامید، مشتی که گاه به دهان خود حکومتیان هم می‌خورد.