یک دادخواهی: راه سرکوب و سانسور رسانه‌ها را در ایران ببندید

ما امضاء کنندگان این دادخواست از تک‌تک شما نمایندگان مجلس می‌خواهیم با تصویب قانونی کارآمد، حمایت‌گر و به روز، از حق ذاتی آزادی بیان در ایران دفاع کرده و راه را برای هر گونه سرکوب و سانسور در مطبوعات و رسانه‌ها ببندید.