هشدار: به سوی حکومت یکدست نظامیان پیش می‌روند

اکبر گنجی – وضعیت بحرانی است. خامنه‌ای چاره را در حکومت یکپارچه و سرکوب جامعه مدنی دیده است.