مهاجران افغانستانی: قربانیان همیشگی

دولت ایران طی سال‌های قبل از مهاجران به عنوان یک اهرم فشار بر دولت افغانستان بهره برده و حال پس از جنگ سوریه، آنها را به ابزاری برای تهدید «طرف اروپایی» به کار می‌گیرد.