روزهای پس از فاجعه: خوزستان و لرستان از سیل گذر نکرده‌اند

زندگی سیل‌زدگان در خانه‌های ناامن و چادر در ماه رمضان با اوج گرفتن گرما، کاهش کمک‌های مردمی و امداد رسانی و نبود آب و برق و وضعیت پرمخاطره بهداشتی سخت‌تر شده است.