انتخابات افغانستان: رای‌گیری آنلاین ممکن خواهد شد؟

در افغانستان احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات بر سر شیوه برگزاری انتخابات به توافق رسیدند. منتقدان اما می‌گویند: شرایط اجرای این توافق موجود نیست.