رضا شهابی در کنگره «ث ژ ت»: تشکل‌ مستقل کارگری خواست فوری کارگران ایران است

رضا شهابی به دعوت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه «ث ژ ت» در فرانسه به‌سر می‌برد. او در سخنانی در پنجاه و دومین کنگره ث ژ ت بار دیگر بر حق تشکل‌یابی مستقل کارگران تأکید کرد.