ارس امیری به اتهام «جاسوسی فرهنگی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه نامی از ارس امیری نبرده اما گفته که «یک دانشجوی دختر ایرانی» برای شورای فرهنگی بریتانیا «جاسوسی» می‌کرده و با گروه‌های مختلف هنری در ایران ارتباط گرفته است.