به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، صاحب ظهیری، ناصر نعامی، امید آزادی و کیانی نژاد چهار کارگر زندانی مجتمع نیشکر هفت‌تپه بعد از ظهر دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. این کارگران روز ۱۹ اردیبهشت پس از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه احضار و بازداشت شده بودند. محمد خنیفر، فیصل ثعالبی، عادل سماعی و رستم کثیر چهار تن دیگر از بازداشت‌شدگان از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بودند. دور تازه اعتراضات کارگران پس از تاخیر دو ماهه در پرداخت دستمزد و همچنین بازگشت برخی از مدیران کارخانه است که در جریان اعتراضات سال گذشته برکنار شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام خبر آزادی چهار کارگر زندانی خواستار آزادی بدون قید و شرط اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سپیده قلیان فعال کارگری شده است که سال گذشته در جریان اعتراضات در نیشکر هفت‌تپه دستگیر و شکنجه شدند. این دو تن پس از افشای خبر شکنجه در زندان مجددا دستگیر شدند و هم اکنون در زندان اوین بسر می‌برند. گفته می‌شود روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت بازپرس شعبه هفت اوین، با صدور قرار وثیقه، رای به آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و سه زندانی سیاسی دیگر امیرحسین محمدی فر، ساناز الله یاری، و امیر امیرقلی داده اما معاونت دادستانی اوین مانع از آزادی آنان شده است.