دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل بر سر رسیدگی به پرونده مهناز افشار اختلاف پیدا کرده‌اند. یک طلبه مازندرانی به تازگی از مهناز افشار، بازیگر، به دلیل بازنشر یک توئیت که گفته می‌شود محتوای آن «جعلی» بوده، شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی، ۱۱ اردیبهشت امسال به دنبال شکایت این طلبه، دادسرای عمومی و انقلاب بابل طی درخواست نیابت به دادسرای ویژه نیابت تهران، خواستار احضار و انجام تحقیقات از این بازیگر سینما شد. همان وقت، احسان خاکزاد شاهاندشتی، وکیل مدافع این طلبه مازندرانی، درباره علت شکایت موکلش از افشار گفت: «متهم با بازنشر نابخردانه تصویر و متنی جعلی که از موکل من در فضای توئیتری منتشر و تا قبل از آن هم دیده نشده بود، باعث شد این طلبه از همه جا بی‌خبر مورد هجمه افراد و تهدید و توهین قرار گیرد. بر همین اساس از مهناز افشار به اتهام نشر اکاذیب و انتشار بدون اجازه تصویر افراد، حسب مواد ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای شکایت کردیم که به دنبال این شکایت، دادسرای بابل برای احضار و انجام تحقیقات به دادسرای تهران نیابت داد.» به گزارش تسنیم، دادسرای ویژه نیابت به عنوان مجری، طبق قانون مکلف به اجرای درخواست نیابت صادره از دادسرای بابل بود اما «در اقدامی عجیب»، موضوع را با این استدلال که مهناز افشار یک چهره شناخته شده است، به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع ‌داد تا رسیدگی به پرونده او در آن دادسرا انجام شود. پس از ارسال پرونده از دادسرای ویژه نیابت به دادسرای فرهنگ و رسانه اما شعبه دادسرای مذکور با این استدلال که دادسرای بابل صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد، درخواست نیابت را بازگرداند: «این در حالی است که وقتی یک مرجع قضایی درخواست نیابت صادر می‌کند، مرجع قضایی مجری نیابت، مکلف به انجام آن است.» اکنون پرسش این است که آیا دادسرای بابل رأسا مهناز افشار را احضار می‌کند یا برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مهناز افشار گفته است این بازیگر سینما در خارج از کشور به سر می‌برد.