در ادامه اظهارنظرها در باره احتمال درگیری نظامی میان ایران و امریکا،سرلشگر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، گفت که ایران «به دنبال جنگ نیست، اما از جنگ هم نمی‌هراسد و آماده است». او «دشمنان» ایران را هم «فاقد اراده جنگ» خواند، اما در ادامه گفت که داشتن «یک دشمن بزرگ برای قدرتمند شدن» فرصت است و «با نزدیک‌تر شدن دشمن این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است». سلامی سپس مدعی شد که « سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت دشمن است و دشمن را متوقف کرده». او همچنین گفت که امریکا «هرکز از توجه و تمرکز» سپاه خارج نمی‌شود و «تا زمانی که دشمنی با این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی کند؛ طبیعی است که سپاه در برابر او بایستد».