نقض حقوق پرستاران در سکوت وزارت‌خانه‌های مسئول

کمبود نیروی کار و بی‌توجهی به حقوق پرستاران فشار کاری طاقت‌فرسایی را بر آن‌ها تحمیل کرده و سلامت جسمی و روانی آن‌ها را در معرض خطر قرارداده است.