رئیس بانک مرکزی: سامانه ارزی نیما حذف نمی‌شود

در ایران منتقدان می‌گویند سامانه نیما بر نابسامانی در بازار ارز افزوده است اما عبدالناصر همتی معتقد است که این سامانه محور تبادل تجارت ارزی کشور است.