حمایت ترامپ از میانجیگری ژاپن برای مذاکره با ایران

شینزو آبه روابط عمیقی با جمهوری اسلامی دارد و مایل است با استفاده از این روابط زمینه مذاکره واشنگتن با تهران را فراهم کند.