روایت زنانه از اوضاع زمانه: جنگیدن در یک میدان نابرابر

روایت شما تصویری از جهان پیرامون شماست و انعکاس وجود شما در آن و بازتاب آنچه پیرامون شما می‌گذرد. چهارمین بخش این روایت‌ها: روایت بی‌نام دو زن.