فرمانروای بدگمان و حق صدور فرمان مرگ

بهرام محیی ـ کتاب «توده و قدرت» الیاس کانتی را «گنجینه‌ی ایده‌ها» خوانده‌اند. او در این اثر با تمثیل‌های بدیع و فکربرانگیز، مفاهیمی چون «قدرت»، «قهر»، «سلطه»، «فرمان» و «توده» را کاویده است.