نچیروان بارزانی به ریاست اقلیم کردستان عراق رسید

اتحادیه میهنی نشست پارلمان اقلیم را تحریم کرد. مسرور بارزانی مسئول تشکیل کابینه می‌شود.