ایالت نیو همپشایر آمریکا مجازات اعدام را لغو کرد. مجلس سنای این ایالت با اکثریت مورد نیاز ۱۶ رأی با وتوی کریس سانونو، فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت مخالفت کرد. ۸ رأی مخالف وجود داشت. مجلس نمایندگان نیو همپشایر هفته گذشته با رأی شکننده تصمیم گرفت حق وتوی سانونو را لغو کند. فرماندار نیو همپشایر در سال ۲۰۱۸ با حق وتوی خود مانع از لغو مجازات اعدام شده بود. ۱۲ سناتور دموکرات و ۴ سناتور جمهوری‌خواه با لغو مجازات اعدام موافقت کردند. ۶ سناتور جمهوری‌خواه و دو دموکرات نیز با حفظ مجازات اعدام موافق بودند. در ایالت نیو همپشایر آمریکا از سال ۱۹۳۹ هیچ زندانی‌ای اعدام نشده است. بدین ترتیب در ۲۹ ایالت آمریکا مجازات اعدام همچنان برقرار است و ۲۱ ایالت آن را لغو کرده‌اند.