تمرکز بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی بر مسأله فلسطین

عربستان مقابله با «تهدید ایران» را یکی از اهداف این نشست قرار داده بود. در بیانیه پایانی اما ضمن محکومیت حمله به تأسیسات عربستان و خرابکاری در فجیره امارات، اشاره‌ مستقیمی به ایران نشد.