کیم جونگ اون به دنبال «مدرن‌سازی» اقتصادی کارخانه‌های برنامه موشکی

کیم جونگ اون از کارخانه‌هایی بازدید کرده است که «قلب صنعتی دفاعی» کره شمالی توصیف می‌شوند. تأکید جدید اما بر اقتصاد است. پیونگ‌یانگ ماه قبل موشک جدیدی آزمایش کرده بود.