از رنج و رزم کارگران ایران – گزارش سالانه

از اول مه مه پارسال تا اول ماه مه امسال. گزارش سالانه زمانه در مورد رنج و مقاومت کارگران ایران منتشر شد.